Двама от участиците в проекта представиха Нов български университет  в международна конференция в Оксфорд, Великобритания

     На 4 и 5 август 2014 г. гл. ас. д-р Евелина Христова и ас. Десислава Данкова, докторант от департамент „Масови комуникации“ участваха в четиринайсета международна конференция „Знание, култура и промяна в организациите“ в Оксфорд, Великобритания.

     Гл. ас. д-р Евелина Христова от департамент „Масови комуникации“ на НБУ  изнесе доклад на тема „Internal Organizational Communications in Bulgarian Companies“, в който разглежда как комуникацията със служителите и други вътрешни публики влияе на организационната култура и организационните цели, с фокус върху организации в България. Докладът беше представен в тематична сесия „Организационни култури“, семинар с насоченост „Нови посоки“ (New Directions), на 5 август. Участията с доклад преминават през няколкомесечен процес на одобрение на предложението и се разпределят по тематични сесии. Докторант Десислава Данкова имаше възможност да се запознае с реда и духа на протичане на конференция от международен мащаб и да участва в дискусиите.

     Конференцията се организира за 14-та година като във фокуса на интереса й са социалната и икономическа промяна, основана на знанието. Подкрепена от процесите на глобализация и напредъка на информационните и комуникационни технологии, тази промяна се определя от създаването и развитието на общества на знанието и информационни общества, както и глобална икономика, основана на знанието. Конференцията, както и свързаните с нея научни списания, книги и онлайн базирана общност, предлагат актуален поглед върху една област, припознавана в широкия термин управление на знанието.

     Тази общност от изследователи, преподаватели и практици очертава възможностите да представя както анализи на голямата картина чрез пленарните доклади на международно признати експерти, така и детайлни случаи от практиката на мениджмънта.

     „Много съм щастлива, че в Нов български университет имам възможност за развитие на научноизследователска дейност в моята специфична сфера на интереси. След 3 месечен перод на одобрение, предложението ми за доклад беше прието. Подготовката за участие в конференция от такъв мащаб надхвърля периода от една календарна година, но е стимул за провеждането на изследвания. Също така научните събития обогатяват възможностите за създаване и поддържане на контакти с международната общност на изследователите, които имат сходни интереси. Обменът на информация и идеи, които се случават, надграждат усилията по изучаването на текстовете на колегията в списанията и електронните бази данни“, споделя гл. ас. д-р Евелина Христова.

     Докторант Десислава Данкова споделя впечатленията си от събитето „Високо оценявам възможността за участие в международна конференция, която Нов български университет, чрез проект BG051PO001-3.3.06-0060-C0001 "Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса", съфинансран от ЕСФ., ми предостави. Атмосферата на такъв тип международен форум, обмяната на знания и опит с международна общност от изследователи и практици ми даде заряд и мотивация да се задълбоча още повече в тази научна област. Интерактивният начин на организация ми позволи в по-неформална среда да попия и да се докосна още повече до опита на всички участници. Всичко това остави в мен една удовлетвореност и желание за споделяне със студентите тенденцията за развитие в избраната от нас научна сфера.“

      Конференцията се провежда веднъж годишно в различни локации по света. През 2014 г. се проведе в Saïd Business School на университета в Оксфорд, Великобритания. На конференцията взеха участие учени от 43 държави. Предходни издания са: the University of British Columbia at Robson Square, Vancouver, Canada in 2013; University Center, Chicago, USA in 2012; Universidad San Pablo CEU, Madrid, Spain in 2011; HEC Montréal, Montréal, Canada in 2010; Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA in 2009; Cambridge University, United Kingdom in 2008; Singapore Management University, Singapore in 2007; Monash University Centre, Prato, Italy in 2006; University of the Aegean, Rhodes, Greece in 2005; the Maritime Campus of the University of Greenwich, London, United Kingdom in 2004; and with Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia in 2003. Първите две конференции са организирани през 1993 и 1995 г. от  the Centre for Workplace Communication and Culture, University of Technology, Sydney.

     Общността на знанието поддържа четири тематични научни списания, всяко от които е съсредоточено в съответните области, фокус на тематичните сесии на конференцията: Education, Change Management, Knowledge and Organizational Cultures.

     Повече информация за конференцията може да се намери на официалния й сайт: http://ontheorganization.com/

     Участието на д-р Христова и докторант Данкова в конференцията беше обезпечено благодарение на проект BG051PO001-3.3.06-0060-C0001 "Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса", съфинансран от ЕСФ.

Програма на конференцията

Настоящият текст е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд на Европейския съюз и на Република България. Авторът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства документът не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.