Годишната Генерална конференция през 2014 ще се проведе в основния корпус на Университета в Глазгоу, Шотландия между 3-6 септември. От страна на Нов Български Университет (НБУ) в рамките на проект BG051PO001-3.3.06-0060 "Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса" в нея ще вземат участие с доклади гл. ас. д-р Кирил Аврамов, (секция 2, панел № 362) и гл. ас. д-р Любомир Стефанов, (панел 4, секция № 338), а докторанта Златина Иванова ще участва като слушател в конференцията. Участието на представителите на НБУ, департамент „Политически науки“ в конференцията е след представяне на мотивация и заявка за участие и одобрение от страна на организаторите. Подкрепата за участието им е по проекта, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България.

 

Осмата Генералната конференция на ECPR (European Consortium for Political Research) е най-голямото събитие за европейската политологична общност, включваща участието на около 2500 политически учени от целия свят. Академичната програма е в традиционния формат на секции, организирани около обща тема или основен изследователски въпрос. Секциите съдържат между три и осем панела, всеки от които е посветен на специфичен въпрос. На тазгодишната конференция в Глазгоу са одобрени и приети 66 секции, които обединяват над 300 панела. Събитието се отличава с висок международен авторитет и силна посещаемост от учени намиращи се в различни етапи от кариерното си развитие, представляващи всички под-дисциплини на политологията.

В рамките на форума се представят предварително одобрени доклади което предоставя безценна възможност за оживени академични обсъждания и дебати. По време на конференцията чрез динамична академична работа в многообразните панели се създава благоприятна среда за социални контакти, които на свой ред са предпоставка за изграждане и доразвиване на ефективна работа в мрежа. Фактът, че всяка година Генералната конференция се провежда в университетски сгради в различен град, означава, че участниците могат наистина да станат част от академичния и социален живот в друга страна по време на събитието. Алтернативна възможност за участие е и присъствието като слушател в различните инициативи на Генералната  конференция.

 

Гл. ас. д-р Любомир Стефанов