23 септември 2014 г. (вторник), 11.00 ч.,

Регионален исторически музей, пл. „Ал. Батенберг“ 3, Русе

Как се постигат целите на проекта, защо се изгражда Център по визуална антропология, какво означава подкрепа за мобилността на младите изследователи, възможните срещи между наука и бизнес…

На Вашите въпроси отговарят доц. д-р Ирена Бокова (НБУ), Ренета Рошкева (РИМ гр. Русе), гл. ас. д-р Кристина Савова, Калин Калчев, както и други участници в проекта.

Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“. Университетът в партньорство с Регионалния исторически музей в град Русе изпълняват проект № BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации)  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса”.

Преподавателският екип включва известни политолози, социолози, антрополози, специалисти в медийните комуникации като доц. д-р Анна Кръстева, проф. Евгений Дайнов, доц. д-р Васил Гарнизов, доц. д-р Антоний Гълъбов, доц. д-р Росен Стоянов, проф. Антоний Тодоров, д. н., доц. д-р Ирена Бокова, проф. Людмил Христов, доц. д-р Магдалена Елчинова , доц. д-р Николай Ненов. Целта на проекта е повишаване на квалификацията, мотивацията и подготовката за работа в интердисциплинарна среда, подготовка за активно участие в публични комуникации, научни изследвания за развитие на човешкия капитал и подкрепа на икономика, основана на знанието, вписване в европейското изследователско пространство и публичните комуникации за свързване на образование, наука и бизнес.

Настоящият текст е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд на Европейския съюз и на Република България. Авторът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства документът не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.