СЕМИНАР СРЕЩА

на заинтересовани страни – представители на бизнеса в град Русе

и участници в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013,

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“.

 

На 16 февруари 2015 г. (понеделник), от 14.00 ч., в хотел „Вега“, ул. „Александровска“ 48, гр. Русе ще се състои Семинар за среща на заинтересованите страни – представители на бизнеса в град Русе и участници в проект № BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации)  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса”

Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява в партньорство с Регионалния исторически музей (www.museumruse.com) в град Русе. Целта на проекта е повишаване на квалификацията, мотивацията и подготовката за работа в интердисциплинарна среда, подготовка за активно участие в публични комуникации, научни изследвания за развитие на човешкия капитал и подкрепа на икономика, основана на знанието, вписване в европейското изследователско пространство и публичните комуникации за свързване на образование, наука и бизнес. Една от основните дейности е посветена на изследване отношенията между бизнес и висше образование с идея за открояване на добри практики и основни проблеми в национален и европейски контекст. Семинарите са част от дискусия по проблематиката.

Семинарът в град Русе поставя няколко основни проблема, обсъждани в българското публично пространство през последните години за създаване на устойчивост на връзките между институциите на образованието, науката и бизнеса:  къде и при какви условия са възможни активни връзки и партньорства между бизнеса и образователните институции, как да преодолеем противоречията и взаимните упреци от страна на организациите на българския бизнес и на университетите относно разминаването  в предлагането и търсенето на „обучени кадри“ на пазара на труда, какви инициативи на регионално равнище и като стратегия за свързване на образование, наука и бизнес в условията на бързо променящ се свят, на натрупване на масиви от знание, изправени пред предизвикателствата на обучение и квалификация през целия живот на човека и в нова среда на дигитални култури.

Семинарът се организира със съдействието на сдружение „Европейски пространства“ с модератор Цвета Ненова и РИМ гр. Русе.

В дискусията участват доц. д-р Антоний Гълъбов, доц. д-р Николай Ненов, доц. д-р Ирена Бокова, гл. ас. д-р Стефания Темелкова, Иво Попов, Христина Дякова и др.