Двама от участиците в проекта ще представят Нов български университет  в международна конференция в Оксфорд, Великобритания

На 4 и 5 август 2014 г. гл. ас. д-р Евелина Христова и ас. Десислава Данкова, докторант от департамент „Масови комуникации“ ще участват в четиринайсета международна конференция „Знание, култура и промяна в организациите“ в Оксфорд, Великобритания.

Гл. ас. д-р Евелина Христова от департамент „Масови комуникации“ на НБУ  ще участва с доклад на тема „Internal Organizational Communications in Bulgarian Companies“, в който разглежда как комуникацията със служителите и други вътрешни публики влияе на организационната култура и организационните цели, с фокус върху организации в България. Докладът е в тематична сесия „Организационни култури“, насрочена за 5 август. Участията с доклад преминават през няколкомесечен процес на одобрение на предложението и се разпределят по тематични сесии. Докторант Десислава Данкова ще има възможност да се запознае с реда и духа на протичане на конференция от международен мащаб и да участва в дискусиите.

Конференцията се организира за 14-та година от като във фокуса на интереса й са социалната и икономическа промяна, основана на знанието. Подкрепена от процесите на глобализация и напедъка на информационните и комуникационни технвологии, тази промяна се определя от създаването и развитието на общества на знанието и информационни общества и глобална икономика, основана на знанието. Конференцията, както и свързаните с нея научни списания, книги и онлайн базирана общност, предлагат актуален поглед върху една област, припознавана в широкия термин управление на знанието.

Тази общност от изследователи, преподаватели и практици очертава възможностите да представя както анализи на голямата картина чрез пленарните доклади на международно презнати експети, така и детайлни случаи от практиката на мениджмънта

Конференцията се провежда веднъж годишно в различни локации по света. През 2014 г. ще се проведе в Saïd Business School на университета в Оксфорд, Великобритания. Предходни издания са: the University of British Columbia at Robson Square, Vancouver, Canada in 2013; University Center, Chicago, USA in 2012; Universidad San Pablo CEU, Madrid, Spain in 2011; HEC Montréal, Montréal, Canada in 2010; Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA in 2009; Cambridge University, United Kingdom in 2008; Singapore Management University, Singapore in 2007; Monash University Centre, Prato, Italy in 2006; University of the Aegean, Rhodes, Greece in 2005; the Maritime Campus of the University of Greenwich, London, United Kingdom in 2004; and with Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia in 2003. Първите две конференции са организирани през 1993 и 1995 г. от  the Centre for Workplace Communication and Culture, University of Technology, Sydney.

Общноста на знанието поддържа четири тематични научни списания, всяко от които е съсредоточено в съответните области, фокус на тематичните сесии на конференцията: Education, Change Management, Knowledge and Organizational Cultures.

Повече информация за конференцията може да се намери на официалния й сайт: http://ontheorganization.com/

Д-р Христова и докторант Данкова ще участват в конференцията в рамките на проект BG051PO001-3.3.06-0060-C0001 "Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса", съфинансран от ЕСФ.

Настоящият текст е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд на Европейския съюз и на Република България. Авторът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства документът не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.