Описание и предмет на процедурата:
Избор на изпълнител за „Логистика на обучителни модули, семинари, информационни събития, участие в международни форуми и конференции“