28 ноември 2014 г. (петък), 11.00 ч.
хотел „Елеганс“, ул. „П. Р. Славейков“ 54 (тел.:042 636 606), Стара Загора

Как се постигат целите на проекта, защо се изгражда Център по визуална антропология, за възможните срещи между наука и бизнес, защо се подкрепя мобилността на младите изследователи и преподаватели …

На Вашите въпроси отговарят доц. д-р Антоний Гълъбов, проф. Людмил Христов, доц. д-р Ирена Бокова, д-р Петьо Будаков, д-р Севина Иванова, д-р Стефания Темелкова, както и други участници в проекта.

За допълнителна информация:

НБУ, департамент „Антропология“ 02/8110615 – anthropo_кльомба_nbu.bg;

доц. д-р Ирена Бокова 0898528752 – ibokova_кльомба_nbu.bg.

Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“. Университетът изпълнява проекта в партньорство с Регионалния исторически музей в град Русе. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейския социален фонд.

Преподавателският екип включва известни политолози, социолози, антрополози, специалисти в медийните комуникации като доц. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Антоний Гълъбов, проф. Антоний Тодоров, д. н., доц. д-р Васил Гарнизов, проф. Евгений Дайнов, доц. д-р Ирена Бокова, проф. Людмил Христов, доц. д-р Магдалена Елчинова , доц. д-р Николай Ненов, доц. д-р Росен Стоянов. Целта на проекта е повишаване на квалификацията, мотивацията и подготовката за работа в интердисциплинарна среда, подготовка за активно участие в публични комуникации, научни изследвания за развитие на човешкия капитал и подкрепа на икономика, основана на знанието, вписване в европейското изследователско пространство и публичните комуникации за свързване на образование, наука и бизнес.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Договарящия орган.