ПОКАНА

за семинар – среща

на участници в проект по схема  „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ и заинтересованите страни – представители на бизнеса

 

27 април 2015 г., 11.00 ч. -12.00 ч.

зала „Мати Д“ – НДК (Административна сграда на НДК)

 

Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейския социален фонд.  Университетът изпълнява проекта в партньорство с Регионалния исторически музей в град Русе.

Преподавателският екип включва известни политолози, социолози, антрополози, специалисти в медийните комуникации като доц. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Антоний Гълъбов, проф. Антоний Тодоров, д. н., доц. д-р Васил Гарнизов, проф. Евгений Дайнов, проф. Людмил Христов и др. Целта на проекта е повишаване на квалификацията, мотивацията и подготовката за работа в интердисциплинарна среда, подготовка за активно участие в публични комуникации, научни изследвания за развитие на човешкия капитал и подкрепа на икономика, основана на знанието, вписване в европейското изследователско пространство и публичните комуникации за свързване на образование, наука и бизнес.

Семинарът на 27 април 2015 г., 11.00 ч. -12.00 ч., зала „Мати Д“ – НДК (Административна сграда на НДК), предлага среща на представители на бизнеса и участници в проекта „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса” за обсъждане на възможностите от успешен диалог и реална подкрепа във взаимодействието между институциите на образованието, науката и бизнеса.

Семинарът с модератор доц. д-р Антоний Гълъбов ще представи резултати от социологическо изследване за отношението бизнес – образовани в България и добри практики на обучение в Европейския съюз, образователна програма с интердисциплинарен характер и ще даде възможност за обмен на гледните точки на участници и заинтересовани страни.

За допълнителна информация:

НБУ, департамент „Антропология“ 02/8110615 – anthropo@nbu.bg; 

доц. д-р Ирена Бокова 0898528752 – ibokova@nbu.bg.