На 12 декември 2014 г. (петък), 13.00 ч., хотел „Ровно“, ул. „Цар Александър ІІ“ 70, гр. Видин ще бъде представен проект № BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации)  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса” и неговото реализиране до момента.

Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“. Университетът изпълнява проекта в партньорство с Регионалния исторически музей (www.museumruse.com) в град Русе. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейския социален фонд.

Преподавателският екип включва известни политолози, социолози, антрополози, специалисти в медийните комуникации като доц. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Антоний Гълъбов, проф. Антоний Тодоров, д. н., доц. д-р Васил Гарнизов, проф. Евгений Дайнов, доц. д-р Ирена Бокова, проф. Людмил Христов, доц. д-р Магдалена Елчинова , доц. д-р Николай Ненов (директор на РИМ гр. Русе), доц. д-р Росен Стоянов (декан на Магистърски факултет). Целта на проекта е повишаване на квалификацията, мотивацията и подготовката за работа в интердисциплинарна среда, подготовка за активно участие в публични комуникации, научни изследвания за развитие на човешкия капитал и подкрепа на икономика, основана на знанието, вписване в европейското изследователско пространство и публичните комуникации за свързване на образование, наука и бизнес.

Как се постигат целите на проекта, защо се изгражда Център по визуална антропология, за възможните срещи между наука и бизнес, защо се подкрепя мобилността на младите изследователи и преподаватели …

На Вашите въпроси ще отговарят проф. Людмил Христов и доц. д-р Ирена Бокова, както и други участници в проекта.