Обща цел на проекта

Усъвършенстване на изследователски умения с цел повишаване ефективността на комуникацията с потребителите на научни изследвания; повишаване на квалификацията и подготовката за работа в интердисциплинарна среда; повишаване на квалификацията и подготовката за активно участие в публични комуникации; повишаване на квалификацията и мотивацията за научни изследвания за развитие на човешкия капитал и подкрепа на икономика, основана на знанието; вписване в европейското изследователско пространство и публичните комуникации за свързване на образование, наука и бизнес.

Специфична цели

Изработване и въвеждане на иновативна образователна програма, основана на интердисциплинност, свързана с иновативни подходи на визуалната антропология и публичните комуникации за подпомагане на устойчиво професионално развитие на участниците в проекта в контекста на развитие на човешкия капитал и съобразена с европейските и националните стандарти за подкрепа развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени;

Подпомагане на участниците за успешно завършване на дисертации, научни трудове и подкрепа за изработване на научни текстове и тяхното публикуване в научни издания; подпомагане процеса на развитие на учения и неговия творчески потенциал с насочване към интердисциплинарни сфери на представяне на научните изследвания и връзките с практиката и деловите среди;

Придобиване на нови знания и умения за работа със съвременни технически средства и тяхното иновативно използване за подобряване на комуникацията между образованието, професионалното обучение и бизнеса за развитие на икономика, базирана на знанието и повишаване конкурентноспособността на участниците на пазара на труда;

Подкрепа на академична мобилност на участниците и осигуряване на достъп до съвременни бази данни, водещи научни издания, международни форуми, както и международни събития, които представят връзките между образование, наука и бизнес.

Създаване на условия за пряк обмен на информация между създателите и потребителите на изследвания и на заинтересованите страни и подкрепа на мобилността на изследователите и учените в интердисциплинарни сектори от общ интерес за образование, изследване и бизнес;

Осигуряване на достъп до качествено образование и вписване в тенденцията за учене през целия живот на докторанти, постдокторанти и млади учени в контекста на европейските изисквания и националните приоритети за нарастване ролята на учения чрез разработване на иновативни дейности.

Популяризиране на възможностите и перспективите за създаване на връзки между образование и бизнес за изграждане на икономика, основана на знанието.

Изграждане на Център по визуална антропология – иновативна структура, с интердисциплинарна насоченост, който гарантира последващо развитие на проекта на базата на образователна и изследователска дейности и създаване на визуален архив на съвременността. Центърът продължава дейностите, заложени в проекта и насочени към млади учени, докторанти и постдокторанти, както и за привличане на млади хора към изследователски и научни проекти, които да обвързват образование, професионално обучение и бизнеса чрез инвестиране в човешкия капитал.

Основните дейности са свързани с подкрепа на нови и започнали докторски програми и с програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени:

1. Изработване на иновативна интердисциплинна образователна програма и провеждане на обучение.

2.  Подкрепа за осъществяване на научните изследвания и мобилността на младите хора

3. «Виртуален информационен център» – страница на проекта  в Интернет за информация и обучение

4. Семинар за обучението на докторанти, постдокторанти и млади учени – споделяне на добри практики

5. Семинар за среща на участниците и заинтересованите страни – представители на бизнеса (София, Русе)

6. Изграждане на Център по визуална антропология за постигане на устойчивост на проекта.

7. Заключителна конференция

8. Подготовка и публикуване на резултати от изследвания на докторанти, постдокторанти и млади учени.

9. Публичност и информационни събития